xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด กพอ.อนุมัติ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลพัฒนาเมือง-เคาะอัตราค่าเช่าที่ดิน 4 กิจกรรมในพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด กพอ.อนุมัติ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมอีอีซี สร้างสมดุลพัฒนาเมือง ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมเคาะอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 4 กิจกรรมในพื้นที่เขตส่งเสริม หนุนเมืองการบิน "อู่ตะเภา"

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2567 โดย นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ การประชุมฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม กพอ.ได้อนุมัติ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้ สกพอ.นำเสนอ ครม.ต่อไป เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสมดุลโครงการพัฒนาต่างๆ สามารถดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นที่อีอีซี

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์สำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ำเสีย ของเสีย เฝ้าระวังการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดและในสิ่งแวดล้อม จำนวน 31 โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอแกลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กลยุทธ์สำคัญ เช่น การจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จำนวน 65 โครงการ เช่น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิง คลองบางไผ่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเกาะแสมสาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ จำนวน 40 โครงการ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบชายหาดบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC สนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมความเข้มแข็งแก่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 54 โครงการ อาทิ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ


@เคาะอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 4 กิจกรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพอ.ยังได้เห็นชอบ การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ที่อัตรา 10,6800 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีหลักเกณฑ์คำนวณในสัดส่วน 3% จากอัตราค่าเช่าที่ดิน ราคาประเมิน 8,900 บาทต่อตารางวา หรือ 3,560,000 บาทต่อไร่ โดยจะมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้น 9% ทุก 3 ปี

โดยในพื้นที่อีอีซี กำหนดเป็นท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จำนวน 6,500 ไร่ และมีพื้นที่ที่ สกพอ.จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 210 ไร่ 2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา จำนวน 70 ไร่ 3. สาธารณูปโภคที่จัดทำโดยหน่วยงานรัฐ จำนวน 154 ไร่ 4. อาคารหอบังคับการบิน จำนวน 5.3 ไร่


กำลังโหลดความคิดเห็น