xs
xsm
sm
md
lg

“เอเชีย เอรา วัน” จับมือ “สจล.” ลุยพัฒนาเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ "แอร์พอร์ตเรลลิงก์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เอเชีย เอรา วัน”- สจล.เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงก์ แก่บุคลากร และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และผสานความร่วมมือด้านวิชาการและนวัตกรรม รวมถึงเตรียมสนับสนุนกิจกรรมในอนาคต

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แจ้งว่า บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบันฯ ให้ได้รับความสะดวกสบายจากการโดยสารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงก์มากขึ้น

อาทิ การพัฒนาจุดจอดรถโดยสารไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะเชิงรุก และยังมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จาก บริษัท เอเชีย เอรา วัน ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระบบราง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดทิศทางธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งยกระดับการดำเนินงานที่พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เอเชีย เอรา วัน ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน จึงได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“ความร่วมมือฉบับนี้ จึงถือเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาจุดจอดรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเดินทางไป-กลับระหว่างรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์และสถาบันฯ นับเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่เราได้ร่วมมือกับ สจล. ในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ

โดยได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะส่งผลสำคัญต่อการลดมลพิษทางอากาศ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี ตลอดจนสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เราจึงได้กำหนดกรอบข้อตกลงในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จากบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในสจล. รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์อีกด้วย” นายสฤษดิ์กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.ตระหนักดีถึงปัญหาของเมืองและการพัฒนาก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city จึงเร่งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน หนึ่งในกรอบข้อตกลงสำคัญภายใต้ MOU ฉบับนี้ คือความร่วมมือในการสนับสนุนให้โครงการการพัฒนาจุดจอดรถโดยสารไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่บุคลากร สจล. ประสบความสำเร็จ อันจะนำไปสู่การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของ สจล. ในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับการเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

“บริษัท เอเชีย เอรา วัน เป็นบริษัทที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ในการให้บริการการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย การลงนามในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ทั้งในด้านการให้บริการ เพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานของโลกยุคใหม่ รวมทั้งยังมีความมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคมรอบข้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน” รศ.ดร.คมสันกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น