xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” ถกร่วม 7 กระทรวง เคาะงบบูรณาการโลจิสติกส์ปี 67 วงเงินกว่า 2.44 แสนล้านบาท ขับเคลื่อนบิ๊กโปรเจกต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อนุทิน” ถกร่วม 7 กระทรวงเคาะงบบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ปี 67 วงเงินรวมกว่า 2.44 แสนล้านบาท เดินหน้าขับเคลื่อน 108 โครงการ "มอเตอร์เวย์, ปรับปรุงสนามบิน, ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง และจตุโชติ-ลำลูกกา, รถไฟทางคู่สายใหม่"

วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน โดยมีมติเห็นชอบร่างคำของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 108 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 244,505.6705 ล้านบาท


แบ่งเป็น เป้าหมายที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท (ทช.), กรมเจ้าท่า (จท.), กรมท่าอากาศยาน (ทย.), กรมการขนส่งทางบก (ขบ.), กรมการขนส่งทางราง (ขร.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จำนวน 88 โครงการ วงเงิน 243,660.1700 ล้านบาท คิดเป็น 99.65%

โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา/ มอเตอร์เวย์ M81 สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี/ โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย-พิษณุโลก/ โครงการพัฒนาทาง และสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์/โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย/ โครงการศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม/ โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 16 แห่ง/ โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต /โครงการทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา/ โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค / โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นต้น

เป้าหมายที่ 2 จำนวน 15 หน่วยงาน (จท./สศช./สวทช./วว./มว./กรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)/สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ม.พะเยา/ม.เชียงใหม่/ม.บูรพา/ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 20 โครงการ วงเงิน 845.5005 ล้านบาท คิดเป็น 0.35% โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่


โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับงาน NSW/ โครงการพัฒนาระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) และเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์/ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW/ โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน/ โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์/ การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย

โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบรองรับการผลิตชิ้นส่วนและระบบขนส่งทางรางร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)/ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต/ โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย/ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเล (LSPs) ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เป็นต้น

โดยให้จัดทำข้อสรุปนำเสนอรองนายกฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ นายอนุทินได้กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโครงการในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ และมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ขอให้หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่านอกเหนือจากการคุ้มทุนของการลงทุน ตลอดจนการสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศในรูปแบบของภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา การสร้างแรงงาน และค่าธรรมเนียมต่างๆ


ด้านนายศักดิ์สยามกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับ Climate change และความปลอดภัยด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น