xs
xsm
sm
md
lg

MEA ลงนาม MOU สจล. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน สนับสนุนการเป็น Sustainable Green University

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (30 มกราคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในความร่วมมือทางด้านวิชาการ เรื่องการพัฒนาออกแบบระบบพลังงานและสื่อสาร หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่การเป็น Smart Campus และยกระดับงานวิชาการด้านระบบไฟฟ้าให้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้าง Knowledge sharing ระหว่าง MEA และสถาบันฯ ได้อีกด้วย

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานให้กับสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็น Sustainable Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยยึดหลัก Sustainable Development Goals ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) และบริหารจัดการพลังงาน (Energy management) ใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บพลังงาน การจ่ายพลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น Smart Micro Grid เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น