xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เซ็นตั้งอนุกรรมการฯ ลุยเช็กลิสต์ “สถานีกลางบางซื่อ และหัวลำโพง” ทำแผนเดินรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ศักดิ์สยาม" เซ็นตั้งคณะอนุกรรมการทำเช็กลิสต์ประเมินคุณภาพสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าหัวลำโพง ดึงตัวแทนวิศวกร อาจารย์สถาบันการศึกษา องค์กรผู้บริโภคร่วมวงหารือ

วันนี้ (25 ธ.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 1061/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองประธานอนุฯ 2 คน คือ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ รวมทั้งสิ้น 58 คน

เช่น ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด, ประธานสหภาพแรงงานการรถไฟฯ, เลขาธิการสภาวิศวกร, เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค, ผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ซึ่งตนได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ดำเนินการจัดทำเช็กลิสต์ (Checklist) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อของประชาชน และการขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความปลอดภัยในการเดินรถ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

โดยอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 1. จะพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อการยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งทางรางในส่วนโครงข่ายระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะระบบรถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง ตลอดจนระบบการเดินทางเชื่อมต่อ เพื่อประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางรางให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม

2. ประเมินระดับคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานีฯ ต่อปลัดกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

3. ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดำเนินการจัดการในส่วนที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม

4. ประเมินรูปแบบการเดินรถไฟทุกขบวนเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม

โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ นับเป็นคณะที่ 6 หลังจากก่อนหน้านี้ในอนุสนธิคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 71/2664 สั่ง ณ วันที่ 10 ก.พ. 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คณะ


กำลังโหลดความคิดเห็น