xs
xsm
sm
md
lg

ได้ฤกษ์! สรรหา ผอ.กพท.คนใหม่ ยื่นสมัคร 30 ต.ค. - 30 พ.ย. 63 เฟ้นคนเก่งคุมมาตรฐานการบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทพ.ประกาศสรรหา ผอ.คนใหม่ ยื่นสมัครระหว่าง 30 ต.ค. - 30 พ.ย. 63 เปิดคุณสมบัติอายุ 45-63 ปี กรณีเป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจต้องเป็นระดับรองจากผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่า ส่วนเอกชนต้องบริหารรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้าน/ปี เป้าหมายหลักกำกับดูแลการบินของไทยไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ได้ลงนามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 30 พ.ย. 2563

ทั้งนี้ ผู้บริหาร กพท.จะต้องดำเนินการรับผิดชอบกิจการตามอำนาจหน้าที่และตามพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับการบินพลเรือนให้เกิดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งต้องระมัดระวังและแก้ปัญหาทั้งปวงมิให้กิจการการบินพลเรือนของประเทศไทยตกอยู่ในภาวะต่ำกว่ามาตรฐานสากล

โดยผู้เข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็น ผอ.กพท.จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 63 ปี ในวันยื่นใบสมัคร, ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการบริหารหรือจัดการของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนทุกด้านในวันที่จะลงนามในสัญญาจ้างเป็น ผอ.กพท., ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แเว้นแต่พ้นตำแหน่งแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียเท่าขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง, ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เช่น ราชการพลเรือนหรือทหารต้องไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือรองเจ้ากรมหรือเทียบเท่า / รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับจากผู้บริหารสูงสุด / องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุด / เอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดองค์กรอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งมีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

เงื่อนไขการจ้าง ดำรงตำแหน่ง ผอ.กพท.วารถตามสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ หรืออยู่ในวาระได้จนอายุไม่เกิน 65 ปี แล้วแต่วาระใดจะครบก่อน เป็นต้น

ระหว่างดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนแรก และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย แผนงาน และโครงการที่ทำไว้กับคณะกรรมการกำกับ กพท.

โดยผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองคุณสมบัติตนเอง ได้ที่ www.caat.or.th หรือขอรับด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงาน กพท.

อย่างไรก็ตาม หากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีผู้สมัครน้อยเกินไป หรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาให้เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลารับสมัคร หรือยกเลิกการสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ และ กพท.

ปัจจุบัน นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ กพท. ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการ กพท. หลังจาก นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กพท.ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งนายจุฬาคือบุคคลสำคัญในทีมปลดธงแดงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ไทยได้สำเร็จ  


กำลังโหลดความคิดเห็น