xs
xsm
sm
md
lg

“หมอนิรันดร์” ลุ้นนั่งคณบดีวิทยาลัยแพทย์ ม.อุบลฯ รอบสอง ศาลเพิกถอนข้อห้ามอายุเกิน 60

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำพิพากษา เพิกถอนข้อบังคับ ม.อุบลราชธานี ที่ห้ามบุคคลอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งคณบดี ชี้ออกเกิน กม.หลัก ส่งผล “หมอนิรันดร์” ได้ลุ้นนั่งคณบดีวิทยาลัยแพทย์ ม.อุบลราชธานี รอบสอง

วันนี้ (12 พ.ย.) ศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำพิพากษา ในคดีที่ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรณี นพ.นิรันดร์ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 63 เห็นว่าการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ทาบทามตนเองซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรของวิทยาลัย ให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คนใหม่ตามหลักเกณฑ์ โดยอ้างว่าเพราะมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันได้รับแต่งตั้งจึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 วรรคสอง (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นเป็นมติที่ไม่ชอบเนื่องจากเป็นการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีนอกเหนือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2533 จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนข้อบังคับ และมติคณะกรรมการสรรหาฯดังกล่าว

โดยศาลปกครองอุบลราชธานีเห็นว่า มาตรา 25 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติของคณบดี ไม่มีการบัญญัติว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี อันแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งคณบดี ไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของคณะหรือวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ของคณบดี รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมมากที่สุดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งเวลาที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าเคยมีปัญหากรณีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีที่อายุเกิน 60 ปี ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแต่อย่างใด

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเทียบเคียงจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มิได้ห้ามผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้งที่การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี มีขอบเขตความรับผิดชอบมากกว่าคณบดีเป็นอย่างมาก ดังนั้น ข้อ 5 วรรคสอง (1) และ
ข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีว่าต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อมีอายุครบ 60 ปี จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่คณะกรรมการสรรหามีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 ไม่ทาบทามน.พ.นิรันดร์ เพื่อเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯคนใหม่ โดยอาศัยเหตุผลตามข้อ 5 วรรคสอง (1) ประกอบกับข้อ 5/1 ของข้อบังคับดังกล่าว มติของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1ข องข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ และมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 โดยให้คำสั่งวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่ให้ทุเลาการบังคับตามข้อบังคับและมติดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น...