xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม”ตั้งเป้ายกระดับอุตฯการบินไทย ปักหมุด“First Port” อาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ว่า ได้ มอบนโยบายและแนวทางการทำงานต่อคณะกรรมการ กบร.และคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับอันดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น โดยให้ ทบทวนระบบการกำกับส่งเสริมการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เทียบเท่าประเทศชั้นนำ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของอุตสาหกรรมการบิน ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และมีการทำงานที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์ ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งภายในประเทศและทั่วโลก

ทั้งนี้. ได้ กำหนดตัวชี้วัด 3 ด้านคือ 1. Safety Performance 2. On time Performance 3. Pricing Policy ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการ ผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

  แม้ว่า  สนามบินของประเทศไทยมีจำนวนผู้โดยสารติดอันดับโลก สายการบินได้รับรางวัลในด้านบริการต่าง ๆ แต่จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  ในปี 2561 ด้านประสิทธิภาพด้านการบริการด้านขนส่งทางอากาศของ  World Economic Forum (WEF) ของไทยอยู่อันดับที่ 49 และ เรื่องคุณภาพการขนส่งทางอากาศที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจ โดย สถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management Development: IMD) ไทยอยู่อันดับที่ 34 ในขณะที่ประเทศ สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 1และ2 ตามลำดับ

ซึ่งประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาให้มีอันดับขึ้นมาได้อีก  โดยทบทวนแผนงานและใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ ขณะที่การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ต้องใช้การขนส่งทางอากาศ เป็นส่วนสนับสนุนถึง 90% ดังนั้น การปรับปรุงแผนงานต่างๆ ด้านการบินจะช่วยทำให้ประเทศไทยขยับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ในอนาคต

“ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเป็นทีม เป็น Aviation Team Thailand  และนำทรัพยากรที่มีมาใช้ร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเดินทางที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ โดยเชื่อมโยงขนส่งทางอากาศและขนส่งประเภทอื่น เพื่อยกระดับการบินของประเทศ เป็น First Port ของการเดินทางและการท่องเที่ยวของอาเซียนอย่างยั่งยืน ต้องมีความเป็นมืออาชีพ กล้าทำ เพื่อไม่ให้สูญเสีย ความเป็นศูนย์กลางอาเซียน ”นายศักดิ์สยามกล่าว
 
 สำหรับมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ กบร.  แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจำนวน 7 คนได้แก่ 1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 2. นายกฤชเทพ สิมลี 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 4. นางสาริณี อังศุสิงห์ 5. นายชยธรรม์ พรหมศร 6. นายปฐม เฉลยวาเรศ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต  โดยมีรมว.คมนาคมเป็นประธาน และนายจุฬา สุขมานพ  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เป็นเลขานุการ

และ  แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ นาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน ผู้แทนกองทัพอากาศ 2. นางสาริณี อังศุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์ 3. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 4. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง 5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ โดยมีและปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นายจุฬา สุขมานพ  ผู้อำนวยการ กพท. เป็นเลขานุการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...