xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” สั่ง “เกษตร-พาณิชย์” ทำ MOU เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” มอบหมาย “พาณิชย์-เกษตร” ลงนาม MOU เชื่อมโยงฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าสินค้าเกษตร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ ทั้งความต้องการซื้อ ความต้องการขาย การผลิต ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือบูรณาการเรื่องเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (Big Data) ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบเพื่อให้สินค้าเกษตรที่ผลิตได้มีความสมดุล ทั้งในด้านปริมาณความต้องการซื้อ และความต้องการขาย ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพด้านราคา ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับแนวทางการดำเนินการ จะเริ่มจากด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ เพื่อให้สินค้าเกษตรที่ผลิตได้มีความสมดุล ทั้งในด้านปริมาณความต้องการซื้อและความต้องการขาย ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพด้านราคา และจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่การจัดทำระบบกำกับ และติดตามนโยบาย ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบต่อไป

“ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดทำระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 5 รายการ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์สำหรับประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และขณะนี้จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ โดยล่าสุด สนค.ได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ MOU ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว”

สำหรับรายละเอียดของ MOU จะทำการส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ รวมถึงการปลดล็อกเงื่อนไข หรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาและดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลที่สนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลกลางให้มีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความต่อเนื่องทันสมัยและเป็นอัตโนมัติ ร่วมกันออกแบบกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์สำหรับประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยจะรักษาความลับและไม่เปิดเผยไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ส่วนขั้นตอนต่อไป จะจัดตั้งทีมงานด้านเทคนิคและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามประเด็นความร่วมมือให้บรรลุผลโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดทำบิ๊กดาต้าร่วมกันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้ทันเวลาและตรงกับยุทธศาสตร์ง่ายต่อการตัดสินใจทางนโยบาย


กำลังโหลดความคิดเห็น