xs
xsm
sm
md
lg

“สศอ.” โชว์ผลงานรอบ 6 เดือน พร้อมเปิด 5 แผนงานเร่งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สศอ.โชว์ผลงานรอบ 6 เดือน ลุย 5 โปรเจกต์ใหญ่ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก พร้อมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต พร้อมเปิด 5 แผนงานเร่งด่วน


นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 5 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1. ปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมใหม่ (MPI) เพื่อให้สะท้อนภาคเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและทันสมัย และเป็นเครื่องวัดภาวะเศรษฐกิจตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ www.oie.go.th ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป คือ คัดเลือกตัวอย่างที่สะท้อนภาคการผลิตได้ดีขึ้น, จัดทำ ISIC Revision 3 เป็น 4 และปรับปรุง Annual revise เป็นต้น

(2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สศอ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ ครม.เห็นชอบ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine Growth) ได้แก่ 1. ยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 7.อุตสาหกรรมการบิน และลอจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิตอล 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

(3. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สศอ.ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบคลัสเตอร์ และเลขานุการคณะอนุกรรมการอีก 10 คณะ (4. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีการค้าโลก 5. พัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้มีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

สำหรับแผนการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคต ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ในอนาคต เช่น รถยนต์ไฮบริด, รถยนต์ไฟฟ้า ขณะนี้ สศอ.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับแผนการลงทุน พร้อมข้อเสนอเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอนาคต หลังจากได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ผลิตรถยนต์ 11 ราย คาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อ รมว.อุตสาหกรรม และนายกรัฐมนตรี พิจารณาเร็วๆ นี้ 2. เรื่อง Consignment จะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่ามูลค่าเพิ่ม ให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME 3. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ตามศักยภาพของประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมจะต้องเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและบริการในทุกๆ ด้าน 4. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต ประกอบด้วย หน่วยสารสนเทศเพื่ออนาคตหน่วยวิจัยภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตหน่วยเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และ 5. การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมจะดำเนินร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคนวัตกรรม และภาคการผลิตอย่างเป็นระบบ
กำลังโหลดความคิดเห็น