xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทยเดือน เม.ย.อีก 33 ราย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเดือน เม.ย.อีก 33 ราย เงินลงทุน 868 ล้านบาท จ้างแรงงานไทยเพิ่ม 398 คน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยในเดือน เม.ย. 2557 จำนวน 33 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 19 ราย โดยการอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 868 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 398 คน

“เดือน เม.ย. 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 27 ในขณะที่เงินลงทุนลดลงร้อยละ 61 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในขณะที่เงินลงทุนลดลงถึงร้อยละ 83 เนื่องจากในเดือน เม.ย. 2556 มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง”

สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

1. ธุรกิจบริการ จำนวน 23 ราย (คิดเป็นร้อยละ 70 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 594 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย

2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์

3. คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 243 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ติดตั้งทดสอบเครื่องจักรและระบบการทำงานต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่ บจ.พีทีที แอลเอ็นจี ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

4. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ และการค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการปรุงรสและกระบวนการบรรจุหีบห่ออาหารให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

5. ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าในการจำหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 119 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,683 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงร้อยละ 7 และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 35 เนื่องจากในปี 2557 มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจทำให้คนต่างด้าวมายื่นขออนุญาตลดลง
กำลังโหลดความคิดเห็น