xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเที่ยงเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัดอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพบเกินค่ามาตรฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น