xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบแนวทางปฏิรูป ปท.ผลักดันกองทุนเพื่อการร่วมทุนภาคชนบท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (25 ต.ค.) รับทราบแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปผลักดันต่อ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ มีข้อเสนอคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ที่เสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมทุนภาคชนบท เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ขยายผลโครงการประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิดโดยพิจารณาออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบการประกันภัยพืชผลเป็นการเฉพาะ

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งตลาด รวมถึงมีแผนที่จะดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อกระจายสินค้าตามภูมิภาค ใน 64 ช่วยยกระดับการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการผลิต แปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จำนวน 70 แห่ง ใน 41 จังหวัด

สำหรับแนวทางจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมทุนภาคชนบทนั้น ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังมีแผนงานร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตรไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร เพื่อดำเนินการสนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร และพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ยกระดับเอสเอ็มอีเกษตรให้เติบโตอย่างมั่นคง รวมทั้งได้เร่งรัดขยายผลระบบประกันภัยพืชผล โดยจัดทำโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง