xs
xsm
sm
md
lg

"หมอเอ้ก"ไม่เห็นด้วยการใช้ความรุนแรง แนะเปิดพื้นที่พูดคุย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอเอ้ก คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง พร้อมเสนอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเป็นการเร่งด่วน เพื่อเปิดพื้นที่ในการพูดคุย และยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนคุ้มครองเป็นการฉุกเฉิน เพราะการออกข้อกำหนดบางส่วนได้กระทบต่อสิทธิที่ได้มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า


เราไม่ควรใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะคิดเห็นตรงกันหรือไม่ก็ตาม เพราะความรุนแรงมีแต่จะทำให้ปัญหานั้นร้าวลึกลงไปมากขึ้น

สิ่งที่ทำได้และควรทำอย่างเร่งด่วนขณะนี้ที่เป็นรูปธรรม คือ
1. เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเป็นการเร่งด่วน เพื่อเปิดพื้นที่ในการพูดคุย
2. ยื่นร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนคุ้มครองเป็นการฉุกเฉิน เพราะ การออกข้อกำหนดบางส่วนได้กระทบต่อสิทธิ ที่ได้มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ

(เคยมีการวินิจฉัยในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยศาลแพ่ง คดีดำ หมายเลข 275/2557

"การออกประกาศและข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้นแม้ว่าฝ่ายบริหารจะมีอำนาจดำเนินการได้แต่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหารจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2 ที่บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งหลักดังกล่าวมีความสำคัญศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ที่สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง