xs
xsm
sm
md
lg

มธ.ศูนย์รังสิต แถลง 3 ข้อ เสียใจและขอโทษปมม็อบ นศ.พาดพิงสถาบัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีเครือข่ายนักศึกษาจัดการชุมนุมทางการเมือง ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ดังนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมืองซึ่งผู้จัดได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการใช้สถานที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องใน3 ประเด็นเท่านั้น คือ 1.เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา 3.เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนในทุกรูปแบบ

ตลอดระยะเวลา 86 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดารงตนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองบนหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเปิดกว้างทางความคิดเห็นและส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้ใน 3 ประเด็นข้างต้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดการแสดงออกนอกเหนือขอบเขตที่ได้ขออนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของประชาชนในวงกว้างซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิได้นิ่งนอนใจและจะดาเนินการตามมาตรการภายใต้บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1.การแสดงออกที่เกินกว่าขอบเขตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ที่แสดงออก ซึ่งได้มีการตกลงระหว่างผู้จัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเด็นนี้ก่อนการจัดชุมนุมแล้วเรื่องกระบวนการทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลที่มิใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเป็นเรื่องการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2.สำหรับการแสดงออกของผู้ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่เหมาะสมนั้นมหาวิทยาลัยจะดาเนินการอย่างเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยจะป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกโดยจะเคร่งครัดเรื่องการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย

สุดท้ายนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงจุดยืนว่า มหาวิทยาลัยฯยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพของนักศึกษาภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายของราชอาณาจักรไทยตลอดจนศีลธรรมอันดีของสังคม