xs
xsm
sm
md
lg

โควิด-19 ฉุดยอดตั้ง-ขยายโรงงาน 6 เดือนแรกปีนี้ลด สวนทางการจ้างงานเพิ่มสูงสุดในรอบ 3 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยสถิติยอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ รง.4 และการขยายกิจการใน 21 กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.–29 มิ.ย.) ว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากนัก โดยมียอดขอรวมทั้งสิ้น 1,702 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.22 เม็ดเงินลงทุนรวมยอด 174,850.47 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.09 แต่การจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี หรือย้อนหลังไปปี 2561 โดยจ้างงานใหม่ 123,794 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 79.23 ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของแรงงานจากผลกระทบการระบาดโควิด-19 และรองรับนักศึกษาที่จบใหม่ได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ คาดว่าตลอดปีนี้จะมียอดขอ รง.4 และขยายกิจการรวมกว่า 3,000 แห่ง เท่าๆ กับปี 2562 โดยคาดหวังว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ นักลงทุนอาจจะมีความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น ส่วนการจ้างงานใหม่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมมีการวางแผนการลงทุนล่วงหน้า ทำให้ตัวเลขการลงทุน การจ้างงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากโควิด-19 มาเป็นตัวชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มีความต้องการแรงงานเพิ่ม 39,873 คน รองลง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีความต้องการแรงงาน 20,112 คน กลุ่มผลิตเครื่องจักรเครื่องกล 11,910 คน กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 6,002 คน และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 5,814 คน

ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 1,702 ราย แบ่งเป็นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 1,267 ราย ลดลงร้อยละ 3.36 จ้างงาน 52,692 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.58 และเงินลงทุน 71,121.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.16 และการขยายกิจการ 435 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.58 จ้างงาน 71,102 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.65 เงินลงทุน 103,728.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.07

ด้านการเลิกกิจการช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ มียอดรวม 404 โรงงาน เลิกจ้างงานรวม 16,680 คน เงินลงทุนหายไป 25,400 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 เลิกกิจการสูงกว่าด้วยยอดเลิกกิจการ 666 โรงงาน ยอดเลิกจ้างงาน 24,585 คน เงินลงทุนหายไป 48,299 ล้านบาท ส่วนปี 2561 ยอดเลิกกิจการ 550 กิจการ เลิกจ้างงาน 23,251 คน ยอดเงินลงทุนหายไป 24,073 ล้านบาท