xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.ทำหนังสือด่วนสุดถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดพีอาร์ ปชช.-แก้ปัญหาผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีเนื้อหาระบุว่า 

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท.0230/ว2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แจ้งจังหวัดทราบ ถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ 2/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกความตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจตรงกัน และปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. รับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และเบาะแสผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการข้างต้น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปัญหาและดำเนินการอื่นใดตามอำนาจหน้าที่ให้เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด กรณีพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป