xs
xsm
sm
md
lg

มท.ออกคำสั่งให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0230/ว2641 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดให้ ศกก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล และ อปท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับ ดูแล มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแต่ละระดับ โดยให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้แต่งตั้ง ศปก.จังหวัด ให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ศปก.อำเภอ และ ศปก.ตำบล ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เป็นผู้แต่งตั้ง ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง ตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่โดยเคร่งครัด