xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 กำชับเจ้าหน้าที่เข้มตรวจสอบการการกักตุนสินค้า-ฉวยโอกาสเอาเปรียบช่วงโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน2563 เห็นชอบให้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

ขณะนี้คำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ไปยังทุกจังหวัดดำเนินการ คือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

นอกจากนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ขณะเดียวกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เน้นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบจากการกักตุนโภคภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม ส่วนกรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

ทั้งนี้ ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ทั่วประเทศได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบการกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหากพบเจอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด