xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรับมือวิกฤต"โควิด-19"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือคำสั่งด่วน แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยระบุว่า ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ซึ่งในประกาศทั้ง 2 ฉบับได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ของจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร และพนักงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงขอให้ดำเนินการ โดยขอให้แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการ ชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน