xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.เซ็นแต่งตั้งผู้กำกับการ จำนวน 2 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร.ที่ 112/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ประกอบมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. พ.ต.ท.ศุภชัย อ่วมประเสริฐ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

2. พ.ต.ท.ชนวัฒน์ พัดวิจิตร รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ กองแผนงานอาชญากรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป