xs
xsm
sm
md
lg

มท.สั่งผู้ว่าฯ-ปลัด กทม.กำชับห้ามเรียกสำเนาเอกสารจาก ปชช.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนมากลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานครให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 อย่างเคร่งครัด มีสาระสำคัญคือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งยอมรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ประชาชนถือไว้ หากมีความจำเป็นต้องได้หลักฐานจากสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวก็ให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาเอง โดยไม่ต้องให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสารอีก แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือเน้นย้ำในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยถ้าเอกสารใดมีต้นฉบับ หรือตรวจสอบได้จากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนให้ยกเว้นการเรียกเอกสารดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานนั้นแทน
กำลังโหลดความคิดเห็น