xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบ อปท.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมชี้แจง "แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม- 1 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายแก้ไขปัญหาของประเทศโดยส่วนรวม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูป ที่เน้นให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ เพื่อให้การบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริตคอรัปชัน โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจง แนะนำ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น