xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งปลดป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลขัดนโยบายรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ลงนามโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ และปรากฏทางสื่อมวลชนว่า มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้ติดตั้งป้ายในลักษณะประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบาย และไม่เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน มิใช่การประชาสัมพันธ์ถึงบุคคล และในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ หากพบว่ามีลักษณะการดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวนโยบายข้างต้น และตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ปลดป้ายลงทันที และหากประสงค์จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการติดตั้งในจุดที่เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อำเภอทุกอำเภอ กำกับดูแลเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ในการติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น