xs
xsm
sm
md
lg

เที่ยวได้แล้ว “น่าน” เปิดโรงแรมที่พักได้ทั้งหมด 4 มิ.ย. นี้ พร้อมผ่อนปรนแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วัดภูมินทร์

จังหวัดน่าน ออกประกาศยกเลิกการปิดโรงแรมรวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 63 รวมถึงการผ่อนปรนให้เปิดแหล่งท่องเที่ยว และอนุญาตให้มีการเดินทางเข้าจังหวัดทั้งทางบกและทางอากาศ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน แจ้งข้อมูลจังหวัดน่านออกประกาศยกเลิกการปิดโรงแรมรวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 63 โดยโรงแรมและสถานประกอบการที่มีความพร้อมและได้ดำเนินการตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการที่ราชการ รวมทั้งที่จังหวัดน่านกำหนด ดังต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดกิจการ/กิจกรรมได้ โดย
1.ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน และมาตรการอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
2. เป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานในแอปปลิเคชั่น "ไทยชนะ"

พระธาตุแช่แห้ง

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการแล้วมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
- วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
- วัดภูมินทร์
- วัดมิ่งเมือง
- โฮงเจ้าฟองคำ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
- หอศิลป์ริมน่าน
- ชุมชนบ่อสวก
- วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
- วัดศรีมงคล (ก๋ง)
- กลุ่มทอผ้าไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล
- กลุ่มทอผ้าจันทร์สม
- วัดภูเก็ต
- กลุ่มทอผ้าไทลือบ้านเก็ต (ป้าหลอม)
- แพวผ้าฝ้าย
- ลำดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ
- โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
- ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี

วัดศรีมงคล (ก๋ง)

ส่วนการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน อนุญาตให้มีการเดินทางเข้าจังหวัดได้ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยทุกคนยังคงต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ (หน้าด่าน)


การคัดกรองเบื้องต้น
1. หากมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 ต้องพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
2. ผู้ที่มีอุณหภูมิ น้อยกว่า 37.5 สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้
3. ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง ต้องกรอกแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ลงนามรับรอง นํามายื่นให้สถานประกอบการ (โรงแรม/ที่พัก)


ผู้มีภูมิลําเนาจังหวัดน่าน (พักภูมิลําเนา) วิธีปฏิบัติ
1. พบผู้นํา/อสม. ในพื้นที่ ประเมินอีกครั้ง
หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง
- ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน
- ดําเนินชีวิตได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)
หากมาจากจังหวัดเสี่ยง
- เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)
- เสี่ยงสูง ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน และรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ทันที


ผู้ที่มีภูมิลําเนาอื่น/นักท่องเที่ยว (พักสถานประกอบการ) วิธีปฏิบัติ
1. Checked – in ที่พัก : ต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และบันทึกข้อมูล ณ ที่พัก
2. ตรวจวัดอุณภูมิ พร้อมนําส่งแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านแก่สถานประกอบการ
หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง
- ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน
- ดําเนินชีวิต/ท่องเที่ยวได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)
หากมาจากจังหวัดเสี่ยง
- เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)
- เสี่ยงสูง ต้องกักตัว 14 วัน (สถานประกอบการที่จัดไว้ หรือสถานพยาบาล) รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที


รายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอสันกำแพง) นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา และ สมุทรปราการ


โดยผู้เดินทางมาจากจังหวัดหรือพื้นที่ข้างต้นจะต้องเข้ารับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง
- ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน กรณีมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self montoring)
- หากมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้กักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา 14 วัน
(หมายเหตุ : หากเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต กรอกแบบคัดกรองฯ และนําไปรายงานตัวต่อ พนักงานควบคุมโรคทันที ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน (กักตัว 14 วัน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ

นักท่องเที่ยวสามารถ Scan QR Code คู่มือท่องเที่ยวน่าน (สามารถสอบถามแหล่งท่องเที่ยวได้โดยตรง) สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน บางแห่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้ว แต่ยังมีบางแห่งที่ไม่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สอบถาม และตรวจสอบ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


สอบถามข้อมูลการเดินทางจังหวัดน่าน
1.ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
- นายอำเภอเกรียงไกร เวชนุรักษ์ โทร. 08-1867-2547
- หัวหน้าด่าน ปลัดจวน จันเครื่อง โทร. 06-3902-1168
2.ด่านบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง
- นายอำเภอ ชัยพล โรจวิสิฐ โทร. 08-1867-2575
- หัวหน้าด่านปลัดรัฐวิชญ ตันแก้ว โทร. 06-3902-1888
3.ด่านบ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว
- นายอำเภอ สมเกียรติ อาจสังข์ โทร. 08-1867-2592
- หัวหน้าด่านปลัดสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว โทร. 06-3902-1188


สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน โทร. 0-54 71-1217-8 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.
Facebook : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน
Twitter : @tatnanofficial
IG : tatnan_office


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...