xs
xsm
sm
md
lg

สกว.หนุนแผนรับมือนักท่องเที่ยวจีน สร้างความเข้าใจแนะมารยาทที่ดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

คณะผู้ร่วมประชุม “เข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”
สกว.จัดประชุม “เข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนักท่องเที่ยวจีน ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมหารือ รวมถึงการเปิดเผยผลการวิจัยชี้ปัญหาสำคัญคนจีนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจมารยาทที่ดี เป็นหน้าที่ของมัคคุเทศก์ต้องอบรม ผู้ประกอบการย้ำต้องเรียนรู้และเข้าใจพร้อมปรับตัว เพราะรายได้จากทัวร์จีนยังสำคัญต่อคนท้องถิ่นและธุรกิจบริการ

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม “เข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว: ตลาดนักท่องเที่ยวจีน” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมตลอดจนรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน หาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และประชาชน ทั้งนี้หลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจีนเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวนักท่องเที่ยวเอง จึงต้องกลับมาทบทวนและหวังว่าผู้เข้าร่วมเวทีนี้จะช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ปัญหา
บรรยากาศการประชุม “เข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”
ขณะที่ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ระบุว่า สกว.ให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นโอกาสช่วยเพิ่มรายได้มวลรวมให้กับประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้ผู้ประกอบการและคนท้องถิ่นต้องตั้งรับกับคนกลุ่มนี้ จึงเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือที่จะต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่เป็นผลพวงจากการท่องเที่ยว และหาแนวทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เกิดผลเชิงบวก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน

รศ. ดร.สมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาแผนงานฯ กล่าวเสริมว่าได้ศึกษา 2 โครงการย่อย คือ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและท้องถิ่น รวมถึงรูปแบบและวิธีการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้เสนอแนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน โดยมีขอบเขตด้านพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

อีกทั้งนางกรวรรณ สังขกร นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวระหว่างการนำเสนอรางานความก้าวหน้าของการวิจัยเรื่อง “การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวจีนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” ว่า ปัจจุบันมีเที่ยวบินบินตรงจากเชียงใหม่ไปเมืองต่างๆ ส่งผลให้ในช่วงสองปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ และวันชาติจีนในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ส่วนผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนภาคเหนือตอนบนนั้น ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม กล่าวว่ามีผลต่อด้านสิ่งแวดล้อมมากสุด โดยมีขยะเพิ่มขึ้น ความคับคั่งของการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน เสียงรบกวนมากกว่าปกติ การทำลายธรรมชาติ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจคือรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพชาติอื่นลดลง ด้านสังคมทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวและความสงบ ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ภาครัฐมีส่วนช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นโยบายแก้ปัญหาของภาครัฐ ผลกระทบด้านวัฒนธรรมต้องสร้างความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย โดยผู้ประกอบการควรดูแลควบคุมและให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติก่อนเดินทางท่องเที่ยว จัดทำป้ายสื่อภาษาหรือสัญลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านภาษาจีน ให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่หวังประโยชน์เข้าตัวเอง

ด้านนายพัลลภ แซ่จิว รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ กล่าวว่าต้องเรียนรู้และเข้าใจกันว่าวันนี้ประเทศไทยต้องการอะไร การกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยยังทำได้ไม่เต็มที่ เมื่อตัวเลขภาคท่องเที่ยวยังพอไปได้ จึงต้องมองทั้งสองอย่าง และอยากให้งานวิจัยมองย้อนกลับไปที่พัทยา ภูเก็ต ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวรองจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่มีทิวทัศน์สวยงามคนจึงอยากมาท่องเที่ยว ทั้งนี้คนจีนมากับบริษัททัวร์ปัญหาน้อยกว่าเพราะมีระบบจัดการ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต้องมองทั้งเขาทั้งเราว่าตัวเราเองมีวินัยมากน้อยเพียงใด และยืนยันว่าการกระจายรายได้จากทัวร์จีนยังคงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการและคนในท้องถิ่น เช่น คนขับรถสองแถว พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ฯลฯ

**********************************************************************************

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

 

กำลังโหลดความคิดเห็น