xs
xsm
sm
md
lg

infographic

ธปท. ยกระดับจับชีพจรเศรษฐกิจภูมิภาคเสนอ 13 เครื่องชี้เร็วตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
ธปท. ยกระดับจับชีพจรเศรษฐกิจภูมิภาคเสนอ 13 เครื่องชี้เร็วตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
 
ธปท. ยกระดับขีดความสามารถในการจับชีพจรเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็วหรือ BOT RAT ซึ่งย่อมาจาก Regional Activity Tracker นำเสนอเครื่องชี้เร็วทั้งหมด 13 เครื่องชี้ ครอบคลุม 5 สาขาการผลิตที่สำคัญในภูมิภาค ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว ตลาดแรงงาน การใช้จ่ายของประชาชน และภาคเกษตร
 

หุ้น

ความเชื่อมโยงระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (ตอนที่ 2)
ความเชื่อมโยงระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (ตอนที่ 2)
 
จากบทความเดิมในตอนที่แล้ว [1] ซึ่งได้ทราบเกี่ยวกับปัญหาหลายอย่างล้วนอาจเกิดจากฝีมือของมนุษย์ ซึ่งปัญหาหลายอย่างนี้เอง ก็กลับมาส่งผลเสียต่อโลก และต่อความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์อาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
 

ผู้จัดการรายวัน