xs
xsm
sm
md
lg

BLCP พัฒนาคน พัฒนางาน ปรับองค์กรสู่โมเดลธุรกิจบนเส้นทางสาย “Next Normal”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤตโควิด-19 สะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญๆ ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมและทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การก้าวผ่านจาก New Normal ชีวิตวิถีใหม่อยู่ร่วมกับโควิด-19 ไปสู่ Next Normal ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด-19 ที่จะเริ่มขยายตัวในวงกว้าง พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

โควิด-19 ถ้ามองในเชิงธุรกิจ เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้องค์กรหันมาปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ทันสมัยและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เป็นดิจิทัล หรือ “Digital Transformation” มากขึ้น การใช้เครื่องมือดิจิทัลกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในคนหมู่มาก การสื่อสารและเชื่อมโยงกันของสังคมใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อหลัก ธุรกิจต่างๆ จะพัฒนาระบบและช่องทางออนไลน์เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าอย่างแพร่หลาย สิ่งเหล่านี้เริ่มปรากฏให้เห็นคุ้นชินตามากขึ้นแล้วในปัจจุบัน

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรควบคู่กันไป ในปี 2563 จึงได้จัดทำโครงการ Change Leader (CL) และ NEXT 30 Innovation เป็นโครงการสร้างนวัตกรเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเป็นรุ่นแรก และต่อเนื่องในปี 2564 ได้สานต่อโครงการนี้ (หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร) จัดทำโครงการ NEXT Change 2021 ด้วยงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท โดย BrightSide People Co.,Ltd. ผู้ให้คำปรึกษาและเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะ ให้พนักงานเกิดแนวคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในแบบ Design Thinking ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งระดมความคิดร่วมกัน เพื่อค้นหาทางแก้ไข การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหม่ๆ จากโครงการ NEXT Change 2021 ที่แบ่งออกเป็นโครงการย่อย 4 โครงการ ดังนี้

โครงการ NEXT 30 Innovation - สร้างนวัตกรรมในองค์กรรุ่นแรกที่คัดเลือกพนักงานจำนวน 30 คนจากทุกสายงาน เข้ามาร่วมคิดค้นนวัตกรรม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ

โครงการ NEXT Warrior - คัดสรรผู้ที่มีแนวคิดและวิธีการทำงานที่เหมาะกับการสร้างการทำธุรกิจใหม่ (New S Curve) จากโครงการ NEXT 30 เช่น จัดทำ Application “Jobber” แอปพลิเคชันจัดหาผู้สมัครงานให้ตรงใจผู้ประกอบการ SYNColla เป็นธุรกิจการให้บริการจัดส่งสินค้าในมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดทำ Data Solution Center ในการรวบรวมข้อมูลของโรงไฟฟ้า เป็นต้น ถือเป็นไอเดียตั้งต้นที่จะต่อยอดต่อไป

โครงการ NEXT Open 2021 - ต่อเนื่องจากโครงการ NEXT 30 Innovation 2020 ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนที่มีแรงบันดาลใจ มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ พร้อมมีที่ปรึกษาในการสร้าง Innovation ให้เกิดขึ้นจริงและพร้อมใช้งาน

Idea Jam - การระดมความคิดจากพนักงานในองค์กรจำนวน 300 คน เพื่อนำไอเดียไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม พร้อมนำไปใช้จริง ซึ่งพนักงานได้ช่วยกันเสนอไอเดียมาถึง 1,365 ไอเดีย เช่น Floating Solar Cell การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การนำเถ้าลอย (Fly Ash) มาพัฒนาเป็นแอโรเจล (Aerogel) และสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า และล่าสุดที่ได้เกิดขึ้นอีก 1 โครงการ ได้แก่ BLCP Outage Hackathon คือ การนำเอา Pain Points ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดในอนาคต จัดการแข่งขันสำหรับพนักงานทุกๆ คนที่สนใจเข้าร่วมทีม (ทีมละ 5 คน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิด ไอเดีย และความร่วมมือกันในการหา Solution เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ทางผู้จัดได้ตั้งขึ้นมา โดย Solution สามารถถูกนำเสนอได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ Conceptual design, Demo application เป็นต้น

ยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นโอกาสได้เร็วกว่า (Fail Fast, Fail Forward) และเลือกที่จะคว้าเอาไว้ BLCP ได้เร่งปรับตัว เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและสร้างสรรค์ผลงานจากไอเดียของตนเอง รวมถึงต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

ยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด


กำลังโหลดความคิดเห็น