xs
xsm
sm
md
lg

คลังเผยมาตรการ"คนละครึ่ง"เริ่มใช้ 23 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลังแจงรายละเอียดมาตรการคนละครึ่งใช้ผ่าน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มแรกผู้ถือบัตรแจกเงินสดผ่านบัตร 1,500 บาท และกลุ่มสองบุคคลทั่วไปต้องจ่ายเอง 3,000 บาท รัฐสมทบ 3,000 บาท ลงทะเบียน 15 ต.ค.และ เริ่มใช้ 23 ต.ค.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงมาตรการคนละครึ่งของ รัฐบาลว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการบริโภคภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจาก ต.ค.-ธ.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมาตรการนี้มีจำนวน 24 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ เดิมกระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะใช้มาตรการคนละครึ่งทั้งจำนวน แต่เนื่องจากอาจมีข้อจำกัดของประชาชนในบางกลุ่มทั้งในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและรวมถึงข้อจำกัดเรื่องของรายได้ ดังนั้น จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน 14 ล้านคน และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 10 ล้านคน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนนั้น รัฐบาลจะจ่ายเงินเข้าบัตรให้คนละ 500 บาท เป็นระยะ 3 เดือน รวมเป็น 1,500 บาท เพื่อให้ผู้ถือบัตรนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันที ส่วนบุคคลทั่วไปนั้นจะใช้แนวทางคนละครึ่งกล่าวคือ รัฐจะให้วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายเท่ากับหรือมากกว่า 3,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายกระจายไปยังร้านค้ารายย่อยต่างๆ มาตรการนี้จะกำหนดให้การสมทบเงินแต่ละวันต่อการใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้แก่ร้านค้าในวันถัดไป ยกตัวอย่าง ยอดใช้จ่ายใน 1 วัน อยู่ที่ 100 บาทต่อวัน ประชาชนจ่าย 50 บาท และรัฐจะสมทบให้แก่ร้านค้า 50 บาทต่อวันในวันถัดไป หากใช้จ่าย 200 บาท ประชาชนจ่าย 100 บาท รัฐจะสมทบ 100 บาทให้แก่ร้านค้าในวันถัดไปเป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่บุคคลทั่วไปจะต้องลงทะเบียน โดยรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง.com วันที่ 16 ต.ค.นี้ และเริ่มใข้จ่ายได้ 23 ต.ค.นี้

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกำหนดว่า ต้องเป็นร้านค้ารายย่อยเท่านั้น เพื่อป้องกันข้อครหาว่า เม็ดเงินโครงการจะไหลไปร้านค้าขนาดใหญ่หรือร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ ดังนั้น ร้านค้าขนาดใหญ่และสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ รัฐจะเปิดให้ร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการได้วันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่วนร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการรัฐทั้งชิมช้อปใช้ และเราเที่ยวด้วยกันไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1 แสนร้านค้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...