xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า การลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 13,000 ล้านบาท และนายจ้าง จำนวน 487,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มประมาณ 24,000 ล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ยคนละ 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ยคนละ 1,008 บาท