xs
xsm
sm
md
lg

โรจูคิส อินเตอร์ฯ ยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO 166 ล้านหุ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น พร้อมตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชูจุดแข็งด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสินค้าคุณภาพสูง ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ระดมทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์รุกขยายธุรกิจในเอเชีย

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 309 ล้านบาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 270 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 27.7% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งการขายเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 106 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมถึงการลงทุนควบรวม ซื้อกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ โดยบริษัทฯ มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ของประเทศไทยในปี 2562

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560-2562) บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใหม่กว่า 80 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนผลักดันที่สำคัญให้บริษัทฯ มีรายได้รวมถึง 1,140.6 ล้านบาทในปี 2562 และส่งผลให้ Rojukiss เป็นแบรนด์เซรัมบำรุงผิวหน้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้หญิง (Female Facial Moisturizer) ในปี 2562* Sis2Sis เป็นแบรนด์เครื่องสำอางในซองพร้อมก้านหรือแปรงในตัว ที่มีผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในเชิงปริมาณ (จำนวนหน่วย) และมีผลิตภัณฑ์ที่ปัดขนตา (Mascara) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ ในปี 2562*

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วางจำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าทั่วไป

บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีผลการดำเนินงานทั้งในด้านยอดขายและกำไรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 599.9 ล้านบาท 865.4 ล้านบาท และ 1,140.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 37.9 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 57.5 ล้านบาท 105.8 ล้านบาทและ 190.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 81.8 สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ 272.5 ล้านบาท และ 302.4 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 10.9 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 54.7 ล้านบาท และ 65.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 18.9


กำลังโหลดความคิดเห็น