xs
xsm
sm
md
lg

3 หน่วยงานร่วมกันตรวจ-ยึดแอลกอฮอล์กว่า 3.7 พันลิตร ที่ จ.พะเยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จังหวัดพะเยา บูรณาการร่วมตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข ตรวจยึดแอลกอฮอล์ 3,752 ลิตร นำตัวอย่างตรวจพิสูจน์ พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดหากพบว่าผิดกฎหมาย

ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กอ.รมน.จังหวัดพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดแอลกอฮอล์ จำนวน 3,752 ลิตร วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันหามาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในส่วนของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่นำแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนประกอบ จึงได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ ที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

โดยได้กำหนดให้ผู้มีวัตถุประสงค์จะนำสุราสามทับ หรือแอลกอฮอล์ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขอใช้สุราสามทับแปลงสภาพจากสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพตั้งอยู่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับตั้งอยู่ เสียก่อนจึงจะมีสิทธินำสุราสามทับแปลงสภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตอนุญาตให้ทำการแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเพื่อจำหน่าย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้

ทั้งนี้ นอกจากต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนดแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในส่วนของเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการตรวจตรากำกับดูแล ทั้งผู้ขอใช้สุราสามทับ และผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้แปลงสภาพสุราสามทับที่จ่ายให้แก่ผู้ขอใช้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามแนวนโยบายกรมสรรพสามิต

สุราสามทับที่สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจยึดไว้ในครั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หลักฐานการได้มา และพฤติการณ์ของผู้ที่ได้มา ตามข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เสียก่อน จึงจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปได้ ในเบื้องต้น ได้รายงานนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตทราบและพิจารณาต่อไปแล้ว

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ในนามของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กรมสรรพสามิต ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ท่านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการในการสืบสวน ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และถูกต้องตามกฎหมาย อันจะนำไปสู่การยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอนาคตอันใกล้


กำลังโหลดความคิดเห็น...