xs
xsm
sm
md
lg

“คลัง” ชี้ข้อตกลงคุณธรรมช่วยรัฐประหยัดงบจัดซื้อฯ ได้ 1.1 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมบัญชีกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักการ แนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม และเผยแพร่ผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้เปิดเผยภายหลังงานสัมมนาว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินข้อตกลงคุณธรรมตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักการและแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามประกาศฯ รวมถึงจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากทุกภาคส่วนไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรมในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการข้อตกลงคุณธรรมได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2563 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้จำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ จาก 56 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3.3 แสนล้านบาท สามารถประหยัดงบได้ 1.1 แสนล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยังย้ำว่า กรมบัญชีกลางจะพัฒนาการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...