xs
xsm
sm
md
lg

ปีการศึกษา 62 "กยศ." ปล่อยกู้แล้วกว่า 2.6 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กยศ. เผยความคืบหน้าการให้กู้ยืมปีการศึกษา 62 นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักได้กู้ยืมแล้วกว่า 5 แสนราย เป็นเงินกู้ยืมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ปลื้มยอดชาระหนี้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 สูงถึง 2.6 พันล้านบาท จากการเดินหน้าหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “ความคืบหน้าผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมแล้ว จำนวน 534,904 คน เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 26,198.50 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 439,827 คน เป็นเงิน 19,412.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 95,077 คน เป็นเงิน 6,785.51 ล้านบาท ซึ่งการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 กองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกราย โดยไม่ได้จำกัดโควตาการกู้ยืม อีกทั้งกองทุนยังได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน สาหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สาหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ย อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยให้สิทธิแก่ผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562-2566 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อหลักสูตรได้ที่ www.studentloan.or.th

สำหรับการรับชำระหนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562 - ปัจจุบัน) กองทุนได้รับชำระหนี้แล้ว 2,650 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ได้รับชำระหนี้ 2,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการหักเงินเดือน และจากการที่สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนกู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น