xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ตั้งเป้าปี 64 พัฒนา SMART Farmer SMEs เพิ่มเป็น 9 พันชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธ.ก.ส. วางเป้าพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามโครงการคือ SMART Farmer SMEs ให้ได้กว่า 900 ชุมชนในสิ้นปีนี้ คาดภายในปี 64 จะขยายการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ชุมชน

วันนี้ (30 ต.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้บริหารธนาคารออมสิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน และตัวอย่างชุมชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบสินเชื่อให้ลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การจัดตลาดชุมชนทางน้ำ และการฝึกอบรมให้ความรู้ โดยมีเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลตำบล
สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงการเปิดโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "ประชารัฐสร้างไทย" ที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน เอสเอ็มอีแบงก์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การสนับสนุนทั้งความรู้และการเงินแก่เกษตรกร ชุมชน การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ผ่านตลาดประชารัฐ การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้นำนโยบายมาจัดทำเป็นโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการผลิต กิจกรรมขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อและบริโภคของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนที่เริ่มจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน ทั้งโอกาส ศักยภาพ ปัญหา แนวทางพัฒนาและแก้ไข เหมือนการระเบิดจากภายใน จากนั้นจึงเริ่มพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย และงบประมาณ รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ Smart Farmer ผู้ประกอบการ SME เกษตร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ SMART Farmer SMEs หัวขบวน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม (กลุ่มการผลิต กลุ่มบริการและกลุ่มรวบรวม) ด้านท่องเที่ยว (กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนำเที่ยวและขนส่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชม) และด้านอุตสาหกรรม (กลุ่มแปรรูปและกลุ่ม Logistics) โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนให้ได้ 928 ชุมชน ภายในสิ้นปี 2562 และเป็น 9,000 ชุมชน ภายในปี 2564

นายอภิรมย์ ได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพนำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ ตัวอย่างพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่นชุมชนบ้านโป่งสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านทากู่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตัวอย่างชุมชนที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ธุรกิจชุมชนบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ธุรกิจชุมชนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และชุมชนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างธุรกิจชุมชน

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายโอกาสในด้านต่างๆ ทั้งเงินทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่คนในชุมชนได้ครอบคลุม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิต อุตสาหกรรม และบริการต่างๆ เพื่อสร้าง SMART Farmer ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยการอำนวยสินเชื่อรวมกว่า 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2564


"กลยุทธ์ 3 สร้าง" ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วยประชาชนก้าวข้ามเส้นความยากจนได้ 33%
"กลยุทธ์ 3 สร้าง" ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วยประชาชนก้าวข้ามเส้นความยากจนได้ 33%
แบงก์ออมสิน เผย ผลใช้กลยุทธ์ 3 สร้าง สร้างอาชีพ สร้างความรู้/สร้างตลาด สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน” นำร่องในกลุ่มพื้นที่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ช่วยประชาชนสามารถข้ามเส้นความยากจน โดยมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี คิดเป็น 33% และหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็น 1% เตรียมตั้งศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก 17 ศูนย์ ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ หวัง รองรับปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนทั่วประเทศต่อไป คาด ในปี 63 จะขยายเพิ่มเป็น 100 ศูนย์ทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...