xs
xsm
sm
md
lg

OR เปิด “ไทยเด็ด” สาขาแรกภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


OR เดินหน้าขยาย “โครงการไทยเด็ด” พร้อมให้บริการที่สถานีน้ำมันสาขาสารภี เชียงใหม่ นับเป็นสาขาแรกในภาคเหนือตอนบน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” ร่วมกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งแรกในภาคเหนือตอนบนที่เริ่มดำเนินโครงการไทยเด็ด ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ ของ OR ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นางสาวจิราพรกล่าวว่า OR มุ่งดำเนินธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ร่วมออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ด้วยแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมูนิตี (Living Community) เพื่อทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เพื่อนำของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ เพื่อเปิดเป็นพื้นที่สำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย อีกทั้งยังได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากภายใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด”

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 138 ราย และมีสถานีบริการน้ำมันฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 แห่ง โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ในภาคเหนือ จำนวน 41 แห่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...