xs
xsm
sm
md
lg

เปิดรับฟังความเห็นหนุนผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระในตลาดทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สำนักงาน ก.ล.ต.เปิดให้ร่วมแสดงความเห็น กรณีหนุนให้เกิดผู้ให้ข้อมูล และคำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระ และมีเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูล และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และใช้เปรียบเทียบกันได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มกราคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นการสนับสนุนให้เกิดผู้ให้ข้อมูล และคำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระ และมีเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และใช้เปรียบเทียบกันได้ เพื่อการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สืบเนื่องจากในระยะที่ผ่านมา ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรายใหม่เริ่มมีการนำ FinTech มาใช้ในการให้บริการในตลาดทุน อาทิ การใช้อัลกอรึทึม (algorithm) มาใช้ในการผลิตบทวิเคราะห์ หรือให้คำแนะนำการลงทุนซึ่งทำให้สามารถครอบคลุมจำนวนหุ้นมากขึ้น และการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยพัฒนาการดังกล่าวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และคำแนะนำได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามานำเสนอบริการ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ให้บริการแนะนำ และซื้อขายกองทุนรวมส่วนใหญ่เน้นขายกองทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงทำให้ตลาดทุนไทยขาดผู้ให้บริการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ออกตราสาร และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ให้คำแนะนำการลงทุน รวมถึงผู้ให้บริการซื้อขายกองทุนรวมที่เป็นอิสระจากผู้ออกตราสาร โดย ก.ล.ต.จะผ่อนคลายเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ และเอื้อให้มีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาให้บริการได้ อาทิ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ค่าธรรมเนียมรายปี หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ รวมถึงยกเว้นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบางประเภทแก่ผู้ให้บริการที่มีผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวมต่ำ

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต.ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ลงทุน (empowering investors) ซึ่งการเปิดให้ตลาดทุนมีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนอิสระ นำไปสู่ความสามารถในการตัดสินใจของผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.(www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทรสาร 0-2263-6311 หรือทาง e-mail ที่ rangrong@sec.or.th จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2560


กำลังโหลดความคิดเห็น