xs
xsm
sm
md
lg

คสช.เร่งสังคายนากม.400ฉบับ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รายงานข่าวแจ้งว่า ทีมงานฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดทำสรุปข้อมูลกฎหมายค้างพิจารณาทั้งหมดประมาณ 400 ฉบับ โดยประกอบด้วยกฎหมาย 3 กลุ่ม
โดยกลุ่มที่ 1 เป็นเรื่องเร่งด่วน มีผลกระทบต่อประชาชนที่ จึงได้ออกเป็นประกาศ และคำสั่ง คสช. รวม 5 ฉบับแล้ว เช่น ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ... เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 (โรงงานขนาดกลาง) และ จำพวกที่ 3 (โรงงานขนาดใหญ่) , ร่างระเบียบให้เป็นไปตามสนธิสัญญาแฟกต้า ตามที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการป้องกันเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการรวบรวม โดยทางสหรัฐฯได้ประสานทุกประเทศที่มีนักลงทุนของสหรัฐฯ เข้าไป ให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนของสหรัฐฯที่ลงทุนในประเทศนั้น เพื่อจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ที่ผ่านมารัฐบาลชุดที่แล้วได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ทางคสช.จึงเข้ามาเร่งให้เกิดความเรียบ ร้อย.., การดำเนินการ การบริการประชาชนอย่างครบวงจร หรือวันสตอปเซอร์วิส เป็นต้น
สำหรับ กลุ่มที่ 2 นั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปรวบรวมกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้ว อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งล่าสุดได้รวบได้ทั้งหมด 138 ฉบับ และในการประชุมคสช. เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมาได้ผ่านการเห็นชอบของคสช. แล้ว 5 ฉบับ และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระแรก เพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายของสนช. เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ .. พ.ศ. .., ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ...) พ.ศ... (การค้ำประกัน) , ร่าง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ..... ,ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ... และทั้งอยู่ในระหว่างการเสนอคสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ. คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ....
อย่างไรก็ตาม การประชุมคสช. เมื่อวานนี้ (22 ก.ค.) ทางคสช.ได้หยิบกฎหมาย พ.ร.บ. ที่ได้มีการปรับปรุงหลักการ เหตุผล และ บทจำกัด สิทธิ และเสรีภาพ จำนวน 12 ฉบับ มาพิจารณา ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ.ถวายความปลอดภัย พ.ศ. ..., ร่าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... , ร่าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่...) พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยวินาศกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ..., ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม สิ่งยั่วยุ พฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..., ร่าง พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ....
ทั้งนี้ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 12 ฉบับ คสช. จะพิจารณาตามความเร่งด่วน เมื่อเห็นชอบแล้วจะนำเข้า สนช. ต่อไป โดยสัปดาห์หน้า คาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุม คสช. อีก 26 ฉบับ ส่วนร่างกฎหมายที่เหลือจะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของ คสช.ทุกสัปดาห์ต่อไปจนกว่าจะครบทั้ง 138 ฉบับ โดยทุกวันอังคาร นายวิษณุ เครืองาม จะประชุมกับฝ่ายกฎหมาย ที่ห้องรับรองบ้านเกษะโกมล เพื่อคัดกรองเรื่องที่ต้องนำมาหารือด้วย ทั้งนี้ คสช.เห็นว่า กฎหมายใดที่รอการพิจารณาของสนช.ได้ ก็ขอให้นำเข้าตามขั้นตอน เพื่อความสง่างาม ไม่จำเป็นต้องรวบรัดออกเป็นประกาศ
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในส่วนของกฎหมายหมาย กลุ่มที่ 3 นายวิษณุ ได้เสนอให้ คสช. ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี โดยจะให้สนช.ดำเนินการ ซึ่งเป็น ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ในหน่วยงาน 19 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่ได้มีการเสนอเข้า คณะรัฐมนตรี โดยจะมีการส่งตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่ สนช.ก่อน
ทั้งนี้ นายวิษณุ ยังได้แจ้งว่า ที่ผ่านมามีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้ใช้คำสั่ง คสช.โดยไม่ต้องผ่าน สนช. เพราะหากต้องรอ สนช. อาจต้องใช้เวลาถึง 1 ปี ได้แก่ การขยายเวลาอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปอีก 1 ปี เงินทดแทนในโครงการเกษียณราชการก่อนครบกำหนด 7–15 เท่า และ เงินค่าครองชีพ เนื่องจากค่าราชการบางคนมีอายุงานน้อย เมื่อเกษียณมีเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาท ก็จะสมทบให้จนครบจำนวนดังกล่าวเป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น