xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ผ่อนเกณฑ์ผู้แนะนำการลงทุน ที่เป็นอิสระในตลาดทุน หวังช่วยขยายการลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต.ออกประกาศปรับปรุงเกณฑ์เอื้อผู้ประกอบธุรกิจที่ให้คำแนะนำการลงทุน และให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีความเป็นอิสระ โดยผ่อนคลายเกณฑ์ในเรื่องทุนจดทะเบียน การดำรงเงินกองทุน และค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระในตลาดทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของตลาดทุนไทย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า มีหุ้นที่ไม่มีบทวิเคราะห์มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นในตลาด ผู้ลงทุนยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล และคำแนะนำอยู่มาก และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนที่มีในปัจจุบันยังครอบคลุมลูกค้าจำนวนจำกัด ก.ล.ต. จึงออกเกณฑ์ให้มีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระในตลาดทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มิได้เน้นการเสนอขายสินค้าของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และส่งเสริมผู้ที่ใช้นวัตกรรมฟินเทคที่ช่วยผลิตบทวิเคราะห์ หรือคำแนะนำในตลาดทุนให้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดข้อกำหนดเรื่องทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยง และรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการแนะนำการลงทุน และซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่สนใจสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้ตามประเภทที่จะประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันที่สนใจ และมีความเป็นอิสระไม่เน้นเสนอขายกองทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ที่ผ่อนคลายจะมีระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดย ก.ล.ต. จะติดตาม และนำข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจมาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ถาวรต่อไป

ดังนั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้ออกเกณฑ์เพื่อเปิดให้นิติบุคคลต่างประเทศที่มีคุณภาพ มีความเป็นอิสระสามารถให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนได้ โดยต้องเป็นคำแนะนำที่ไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยหากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จะได้รับการยกเว้นการขอใบอนุญาต ทั้งนี้ การออกเกณฑ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีข้อมูล และคำแนะนำที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น