xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ตั้ง ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด “อำนวย จิรมหาโภคา” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 “เพทาย เพชรรัตน์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ “รุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 มีผล 1 ก.พ. 2559

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการจัดกลุ่มงาน มอบหมายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่แก่ผู้บริหารระดับสูง มีการเพิ่มหน่วยงานด้าน Digital Marketing ภายใต้สายงานการตลาด และ Digital Media ภายใต้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการเป็น Digital Exchange พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 4 ท่าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการตอบโจทย์ธุรกิจ และผู้ลงทุน สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้ง ได้แก่

· ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ดูแลงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง และกลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ โดย ดร. รินใจ มีประสบการณ์การทำงานในตลาดทุนกว่า 19 ปี ทั้งด้านการพัฒนาสินค้าตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

· นายอำนวย จิรมหาโภคา เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ โดยนายอำนวยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานร่วมกับบริษัทจดทะเบียน

· นางสาวเพทาย เพชรรัตน์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเพทาย ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2547 มีประสบการณ์บริหารโครงการสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

· นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ โดย นางสาวรุ่งทิพย์ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน และตลาดทุน และมีความเข้าใจในการทำงานกับภาคธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดอันดับเครดิต บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายงาน และสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่แก่ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ดังนี้

· ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

· นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

· นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ

· นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร

· นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานกำกับตลาด

· นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง และหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ สายงานการตลาด

· นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม สายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2558


กำลังโหลดความคิดเห็น...