xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ มีผล 1 ก.พ. 2559

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่หวังขับเคลื่อนองค์กรตอบโจทย์ทันยุค มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559เผยเน้นการจัดกลุ่มงาน พร้อมสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง รุกเพิ่มหน่วยงานด้าน digital marketing รองรับการเติบโตของธุรกิจ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการจัดกลุ่มงาน มอบหมายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่แก่ผู้บริหารระดับสูง มีการเพิ่มหน่วยงานด้าน digital marketing ภายใต้สายงานการตลาด และ digital media ภายใต้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการเป็น digital exchange
“นายอำนวย จิรมหาโภคา”
พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 4 ท่านเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการตอบโจทย์ธุรกิจและผู้ลงทุน สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้ง ได้แก่ “ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์” เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ดูแลงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ กลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง และกลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์การทำงานในตลาดทุนกว่า 19 ปี ทั้งด้านการพัฒนาสินค้าตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
นางสาวเพทาย เพชรรัตน์
“นายอำนวย จิรมหาโภคา” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานร่วมกับบริษัทจดทะเบียน

“นางสาวเพทาย เพชรรัตน์" เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2547 มีประสบการณ์บริหารโครงการสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และ”นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและตลาดทุน และมีความเข้าใจในการทำงานกับภาคธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ คือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดอันดับเครดิต บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์”
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายงานและสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่แก่ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการ ดังนี้

· ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
· นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
· นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ
· นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร
· นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานกำกับตลาด
· นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง และหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ สายงานการตลาด
· นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม สายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งนางสาวภัทรวสี สุวรรณศร เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2558
กำลังโหลดความคิดเห็น...