xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.จัดแข่งเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 หวังผลักดันเยาวชนสู่ยุค digital economy

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลังองค์กรรัฐและเอกชน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระดับอุดมศึกษา และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท มุ่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ระดับประถมถึงอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนในยุค digital economy

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งแก่คนไทยทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต จึงได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล สู่การเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปีนี้มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจไทยในยุค digital economy ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกซึ่งปัจจุบันเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในปีนี้ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ www.set.or.th/phetecon คาดว่า จะได้รับความสนใจจากเยาวชนและสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งตลอด 6 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 19,464 คน จากสถานศึกษา 5,042 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการแข่งขันในปีนี้ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหาความรู้ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การลงทุน การประกันชีวิตและระบบเศรษฐกิจไทยในยุค digital economy ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและครูผู้สอนในการนำเนื้อหาความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดนิทรรศการ เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงินและการลงทุนผ่านเกมและเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัยและน่าสนใจ โดยทีมชนะเลิศเหรียญทองระดับอุดมศึกษาจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งทีมชนะเลิศเหรียญทองระดับอุดมศึกษาพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...