xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตจัดใหญ่! ตลาดนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา ตำแหน่งงานว่างกว่า 3 พัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จัดหางานจังหวัดภูเก็ต จับมืออาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “PHUKET JOB FAIR 2018” และตลาดนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา 15-16 ม.ค.นี้ สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานได้ทำงานอิสระที่ตนเองถนัด

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “PHUKET JOB FAIR 2018” และตลาดนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการจัดครั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากนโนบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยเน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็น “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาที่สำคัญ คือ ความเหลื่อมล้ำความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งดำเนินการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ การเตรียมนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวทางที่ตลาดแรงงานต้องการ ประกอบกับนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงาน และสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ส่งผลให้คนไทยทุกคนได้มีงานทำอย่างมีคุณภาพ มั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย นายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานมากกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระ และกิจกรรมสอนระยะสั้น 108 อาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การฝึกทักษะฝีมือการพับผ้าขนหนูเป็นรูปต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว นิทรรศการความสำเร็จด้านอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการฯ กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต อาชีวศึกษาที่จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษา นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...