xs
xsm
sm
md
lg

รับสมัครช่าง 15 อัตรา ไปทำงาน “อาหรับเอมิเรตส์” 3 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมการจัดหางาน รับสมัครช่าง 15 อัตรา ไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวลาจ้างงาน 3 ปี อาหารฟรีวันละ 3 มื้อ พร้อมจ่ายค่าเครื่องบินไป - กลับ หากทำงานครบตามสัญญาจ้าง สมัครถึงวันที่ 30 ม.ค. 2561

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา คือ 1. ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,750 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 24,405 บาท 2. ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 บาท 3. ช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 บาท 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี นายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ พร้อมจัดหาที่พักให้ตามความเหมาะสม ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง คุณสมบัติเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา สำเนาทำเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาขึ้นทะเบียนทหาร (สด.8 สด.9 หรือ สด.43) รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าบริการใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2245 1034 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...