xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก

วันนี้ (5 เม.ย.) ที่ วัดปะโอ หมู่ที่ 1 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ/จังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไปต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดผ้าไทยสีม่วง หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
 

 
นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เจริญเติบโต เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ

พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จะดำเนินการเองได้ และในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
 

 
กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี โดยรายได้จากทอดผ้าป่าฯ จะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กวัยแรกเกิด-6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จะดำเนินการเองได้ หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสงขลา มียอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,755,118.34 บาท

สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.สงขลา ครั้งนี้ รายได้จะนำไปสมทบกับยอดเงินกองทุนที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว และจะได้กำหนดแผน/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต่อไป
 

 
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีทอดผ้าป่าฯ และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้ จำนวนกว่า 278,000 บาท

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อร่วมบริจาคได้โดยตรง ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา หรือโอนเข้าบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา เลขที่บัญชี 981-4-28491-2
 

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น