xs
xsm
sm
md
lg

15 องค์กรชายแดนใต้เตรียมสำรวจความคิดเห็น ปชช.เพื่อหาทิศทางการแก้ไขตามสภาพความเป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - 15 องค์กรจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมลงสำรวจความคิดเห็นประชาชนปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ ต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อหาทิศทางการแก้ไขตามสภาพความเป็นจริง

วันนี้ (18.ม.ค.) ผู้แทนของสถาบันทางวิชาการ และองค์กรประชาสังคม 15 องค์กร ได้ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรประชาสังคม นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จำนวนมาก

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลาในอำเภอจะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย อย่างเป็นระบบ ตามหลักวิชาการ และมีความต่อเนื่องว่ามีความคิดเห็น และความรู้สึกอย่างไรต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้รัฐบาลกลุ่มขบวนการต่อสู้ปัตตานี หรือกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงของปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้แตกต่างจากการสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง “กระบวนการสันติภาพ/สันติสุข” โดยถือเป็นครั้งแรกที่เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันขององค์กรที่หลากหลายจำนวนมากขนาดนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสอบถาม การสุ่มพื้นที่ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการสำรวจ และการนำเสนอผลต่อสาธารณะที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากทุกฝ่าย และสามารถนำผลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละห้วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ หรือ CSCD ระบุว่า การทำงานนี้มีการเตรียมการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างวันที่ 20 ม.ค.-20 ก.พ.นี้ โดยแบ่งประชาชนกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ จำนวน 1,560 คน และผู้นำทางความคิดจากทุกภาคส่วน จำนวน 150 คน คาดว่าจะแถลงผลการสำรวจได้ในเดือนมีนาคม และหลังจากนั้น ก็จะมีการสำรวจอีกเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน

ประสบการณ์จากพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลกแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เสียงของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่ากระบวนการสันติภาพจะดำเนินไปในทิศทางใด มีความต่อเนื่องหรือไม่ และข้อตกลงที่ได้จะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร ณ เวลานี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะส่งเสียงถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การให้ประชาชนเป็นเจ้าของการสร้างสันติภาพ/สันติสุขอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวว่า อนึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี, สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สถานวิจัยความ ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.หาดใหญ่, สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่, สถาบันวิจัย และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิเอเชีย, ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และสภาประชาสังคมชายแดนใต้
 
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...