xs
xsm
sm
md
lg

นครศรีฯ ประชุมเข้มเตรียมพร้อมรับ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงงาน มิถุนายนนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครศรีธรรมราช - ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช และศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ เตรียมประชุมพร้อมรับเสด็จ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงงานในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

วันนี้ (10 ก.พ.) นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ได้มีการติดตามถึงความก้าวหน้าการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

ได้แก่ พื้นที่นาข้าว นากุ้ง และป่าจาก ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง/พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง/พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว หมู่ที่ 7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง และพื้นที่ป่าพรุเสม็ดขาวมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน ปี 2557 ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 250 โครงการ งบประมาณ 241 ล้านบาทเศษ การดำเนินงานของโครงการศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง แนวทางการดำเนินงานโครงการเซรามิก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยกำหนดดำเนินการนำร่อง 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 5 อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งงบปกติจากกรมต้นสังกัด งบ กปร. งบจังหวัด งบท้องถิ่น หรืองบจากแหล่งอื่นๆ มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนของโครงการ เป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยในส่วนของจังหวัดยินดีสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การจัดตั้งศูนย์สาธิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตส้มโอทับทิมสยาม เป็นต้น

ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จะตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการทำนาปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เช่น อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร เป็นต้น และการพัฒนาอาชีพอื่นๆ สำหรับการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จริง แล้วประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคทางจังหวัดพร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น