xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือ สอศ.ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เน้นปฏิบัติจริง-ค้นคว้าวิจัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นโครงการนำร่องความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาที่ดินในรูปแบบการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการผลิตผลทางการเกษตรจากไม้ผลพืชไร่ พืชผักและปศุสัตว์ สำหรับเกษตรกร ผู้สนใจ และนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้ามาเรียนรู้การเกษตรกรรมที่ถูกวิธีและมุ่งเน้นการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เช่น การผลิตปุ๋ยใช้เอง การใช้พลังงานธรรมชาติ และเพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประสบผลสำเร็จ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ราษฎรและผู้สนใจอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้าวิจัย และให้นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสอศ.ได้มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของมูลนิธิฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร นักศึกษา รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยรวม

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 421 แห่ง จัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เบื้องต้น มูลนิธิชัยพัฒนา มีความประสงค์จะดำเนินการในด้านเกษตรกรรมซึ่งสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรม มีจำนวน 51 แห่ง ที่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิฯ ร่วมกันได้ อีกทั้งการทำโครงการในพื้นที่ของมูลนิธิฯในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และจะขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น