xs
xsm
sm
md
lg

มอ.หาดใหญ่ จับมือ รพ.มิตรภาพสามัคคี ผลิต นศ.แพทย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะแพทยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ จับมือ รพ.มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) ลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ป่วยสำหรับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์

วันนี้ (20 เม.ย.) ที่โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวันชัย ลีละศิธร ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ป่วยสำหรับการเรียนการสอน

รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาสู่ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาของภาคใต้ รวมถึงการเป็นสถาบันที่รับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง

และจากปัญหาทางด้านสาธารณสุข และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศ ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้

รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันคณะแพทย์มีแผนการรับนักศึกษาแพทย์ปีละ 200 คนโดยได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ไปแล้ว 32 รุ่น จำนวน 2,996 คน ที่ผ่านมา การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ในชั้นคลินิกมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ แต่ในปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีลักษณะผู้ป่วยที่มาด้วยโรคที่ยาก และซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในระดับเบื้องต้นของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาโรงพยาบาลสมทบอื่นๆ ซึ่งมีผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนดังกล่าว ทางเราจึงเลือกโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่มีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพ มีผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก จึงได้ทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

โดยในระยะแรกตกลงให้มีการเรียนการสอน ณ คลินิกเด็ก ของโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดนักศึกษาแพทย์มาตรวจรักษาผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิดตามตารางการเรียนการสอน โดยทางโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีเป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปในอนาคต

ขณะที่ นายวันชัย ลีละศิธร ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) กล่าวว่า นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลือกโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือดังกล่าว หวังว่าความร่วมมือของเราทั้งสองฝ่ายจะดำเนินไปด้วยดี และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของความร่วมมือข้อตกลงในครั้งนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น