xs
xsm
sm
md
lg

รพ.บุรีรัมย์หลายแห่งยังขาดแคลนแพทย์-ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 3 จำนวน 24คน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์มีคุณธรรม จริยธรรม วันนี้ ( 21 มี.ค.)
บุรีรัมย์ - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 3 จำนวน 24 คน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อม เผยปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งในบุรีรัมย์ยังขาดแคลนแพทย์ไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

วันนี้ (21 มี.ค.) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 จำนวน 24 คน ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ในสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์ดังกล่าวได้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต

นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงศักยภาพของศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หลังจากได้มีการก่อตั้งเมื่อปี 2549 เพื่อเป็นสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโดยมีแผนรับนักศึกษาในเขตนครชัยบุรินทร์ มี จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาปีละ 48 คน แต่ในปี 2554 มีเป้าขยายการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นเป็น 60 คน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และรองรับให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย

ด้าน นายแพทย์ ชิษณุพงษ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ แพทย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากถึง 1.4 ล้านคนส่วนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดถือว่ายังขาดแคลนและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย

ดังนั้น จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในวิชาชีพทางด้านการแพทย์-พยาบาลให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งยอมรับด้วยว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดยังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา อาทิ สาขาสูตินารีแพทย์ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ และสัตวแพทย์ ดังนั้น เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อด้านวิชาชีพแพทย์ให้มากขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลได้
กำลังโหลดความคิดเห็น